preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Žubor

 


Projekt
Hrabri telefon

CARNet

Otvorite svoj elektronički identitet na CARNet mreži koji će vam omogućiti korištenje mnogobrojnih CARNetovih usluga.

Kako postati korisnik?

skole.hr

Školska učilica

Učenje na daljinu

Drvo znanja

AZOO

MZO

zbornica.com

Oglasna ploča

Obavijest kandidatima za radno mjesto tajnika škole Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 29. 11. 2021. 07:04

Natječaj za radno mjesto Tajnik/ica škole Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 27. 10. 2021. 13:44

Natječaj- učitelj matematike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 21. 9. 2021. 13:28

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ASISTENTA U NASTAVI Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 7. 9. 2021. 14:36

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO KUHAR Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 7. 9. 2021. 14:34

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO TAJNIK Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 7. 9. 2021. 14:32

Obavijest kandidatima o testiranju za radno mjesto pomoćnika u nastavi

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 31. 8. 2021. 12:41

Obavijest kandidatima o testiranju za radno mjesto tajnik

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 31. 8. 2021. 12:33

Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto kuhara u Osnovnoj školi "Vukomerec" Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 30. 8. 2021. 13:13

Natječaj - pomoćnik/ica u nastavi

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/21-02/07

URBROJ: 251-158-21-01

Zagreb, 19.08.2021.

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)  i članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole „Vukomerec“, ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb raspisuje

 

N A T J E ČA J

za  radno mjesto pomoćnika/ice u nastavi (m/ž)

4 izvršitelja (m/ž), nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, na određeno vrijeme

 

Broj traženih radnika/radnica: 2 izvršitelja/ice na 22 sata tjedno, 1 izvršitelj/ica na 27 sati tjedno i 1 izvršitelj/ica na 30 sat tjedno.

Mjesto rada: Osnovna škola „Vukomerec“, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb.

 

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i imati završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Rad se provodi u nastavnim danima tijekom nastavne godine 2021./2022., a pomoćnik radne zadatke izvršava na temelju uputa ravnatelja škole, stručnih službi škole i učitelja. S izabranim kandidatom Škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine 2021./2022. u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje i ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

           - životopis

           - svjedodžbu/diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

          -  dokaz o državljanstvu

          - dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

         - uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

 

Rok za podnošenje prijave  je  osam dana od dana objave natječaja  u  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola „Vukomerec“ , Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb, s  naznakom  „ za natječaj – pomoćnik/ica u nastavi“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj  82/08 i 69/17).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole.

Kandidati prijavom na natječaj u skladu s važećim propisima koji propisuju područje zaštite osobnih podataka daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu odlučivanja o natječaju i rezultatima natječaja.

Ovaj natječaj objavljen  je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Vukomerec“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 20.08.2021. do 30.08.2021. godine.

 

Ravnatelj:

Zdravko Dominik, prof.      

                                            

           

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 20. 8. 2021. 11:48

Natječaj - kuhar/ica

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/21-02/06

URBROJ: 251-158-21-01

Zagreb, 12.08.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole „Vukomerec“, ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 9, Zagreb raspisuje

 

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje kuhara/ice škole

1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1.  životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana raspisivanja natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja (prebivališta i boravišta), broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka (Narodne novine, broj 42/18).

 

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 13.08.2021. do 23.08.2021. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na:

Osnovna škola „Vukomerec“, Porečka ulica 9, 10000 Zagreb

uz naznaku: „Za natječaj – za kuhara/icu“

 

Ravnatelj:

Zdravko Dominik, prof.

                                                                                          

                                                                     

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 13. 8. 2021. 11:24

Natječaj - tajnik/ica škole

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/21-02/05

URBROJ: 251-158-21-01

Zagreb, 12.08.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole „Vukomerec“, ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 9, Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje tajnika/ce škole

1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

 

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1.  životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana raspisivanja natječaja.

Sukladno članku 105. stavku 16. poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja (prebivališta i boravišta), broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka (Narodne novine, broj 42/18)

 

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 13.08.2021. do 23.08.2021. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na:

Osnovna škola „Vukomerec“, Porečka ulica 9, 10000 Zagreb

uz naznaku: „Za natječaj – za tajnika/icu škole“

 

Ravnatelj:

Zdravko Dominik, prof.

                                                                                          

                                                                     

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 13. 8. 2021. 11:21

Natječaj - učitelj/ica hrvatskog jezika - pripravnik/ca

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/21-02/04

URBROJ: 251-158-21-01

Zagreb, 10.05.2021.

Na temelju članka 107. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019) i u skladu s Planom prijema pripravnika u 2021. godini Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 100-01/20-01/00005, URBROJ: 533-05-21-0005) ravnatelj Osnovne škole Vukomerec, Porečka ulica 9,  10 000 Zagreb raspisuje

 

N A T J E Č A J
   za prijem pripravnika učitelja/ice hrvatskog jezika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – „Stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva“

1 izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

Uvjeti za radno mjesto:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. stavku 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članku 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019).

Mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva“ mogu koristiti osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba, a koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju iz područja obrazovanja.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana raspisivanja natječaja

6.  potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.

 

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja (prebivališta i boravišta), broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (Narodne novine, broj 42/2018).

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 11.05.2021. do 19.05.2021. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu škole:

Osnovna škola Vukomerec, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj - za učitelja/icu hrvatskog jezika - Stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva“.                                                                                         

                                                                

                                                                       Ravnatelj:

                                                                       Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 11. 5. 2021. 09:12

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku

1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, određeno puno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Osnovne škole Vukomerec  i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukomerec,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 16. ožujka 2021. godine, za radno mjesto izabrana Ana Plavec, s obzirom da je postigla najveći broj bodova na testiranju.

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 17. 3. 2021. 09:42

Obavijest o testiranju - uč RN u PB

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 24. veljače 2021. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici škole Osnovne škole Vukomerec

za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u programu produženog boravka

1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

                                

OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC

POREČKA 9

10 000 ZAGREB

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u programu produženog boravka u Osnovnoj školi Vukomerec održat će se dana

10. ožujka 2021. s početkom u 12,00 sati

u prostorijama Osnovne škole Vukomerec.

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 5. 3. 2021. 12:05

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za spremača/icu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za spremača/icu

1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

 

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto spremač/ica, određeno puno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Osnovne škole Vukomerec  i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukomerec,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 25. veljače 2021. godine, za radno mjesto izabrana Božica Markić, s obzirom da je postigla najveći broj bodova na testiranju.

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

 

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 26. 2. 2021. 09:20

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja/icu razredne nastave

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja/icu razredne nastave

2 izvršitelja (m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

 

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave, određeno puno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Osnovne škole Vukomerec  i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukomerec,  izvješćujemo Vas da su odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 25. veljače 2021. godine, za radno mjesto izabrane Antonija Brekalo i Ana Raić, s obzirom da su postigle najveći broj bodova na testiranju.

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

 

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 26. 2. 2021. 09:18

Natječaj - uč RN u PB

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/21-02/03

URBROJ: 251-158-21-01

Zagreb, 24.02.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019) ravnatelj Osnovne škole Vukomerec, Porečka ulica 9,  10 000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u programu produženog boravka

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana raspisivanja natječaja.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja (prebivališta i boravišta), broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 153/03, 198/03, 138/06, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15, 70/19, 47/20) i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (Narodne novine, broj 42/2018).

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.


Natječaj je otvoren od 24.02.2021. do 04.03.2021. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu škole:

Osnovna škola Vukomerec, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj - za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku“.

                                                                       Ravnatelj:

                                                                       Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 24. 2. 2021. 13:11

Obavijest intervju spremač/ica

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 4. veljače 2021. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici škole Osnovne škole Vukomerec

za zapošljavanje spremača/ice

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme                                   

OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC

POREČKA 9

10 000 ZAGREB

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u Osnovnoj školi Vukomerec održat će se dana

17. veljače 2021. s početkom u 12,00 sati

u prostorijama Osnovne škole Vukomerec.

 

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 12. 2. 2021. 13:45

Obavijest testiranje i vrednovanje učitelj/ica RN

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 4. veljače 2021. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici škole Osnovne škole Vukomerec

za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave

2 izvršitelja(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

                                   

OSNOVNA ŠKOLA VUKOMEREC

POREČKA 9

10 000 ZAGREB

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radna mjesta učitelja/ice razredne nastave u Osnovnoj školi Vukomerec održat će se dana

17. veljače 2021. s početkom u 12,00 sati

u prostorijama Osnovne škole Vukomerec.

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 12. 2. 2021. 13:39

Natječaj - spremač/ica

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Porečka ulica 9, Zagreb

KLASA: 112-07/21-02/01

URBROJ: 251-158-21-01

Zagreb, 03.02.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole „Vukomerec“,  ravnatelj škole raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto spremač/ica

-  1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, određeno radno vrijeme, 6 mjeseci

 

UVJETI:

Kandidati natječaja moraju ispunjavati uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana raspisivanja natječaja.

 

 

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja (prebivališta i boravišta), broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (Narodne novine, broj 42/2018).

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja odnosno intervjua kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja odnosno intervjua. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 04.02.2021. do 12.02.2021. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu škole:

Osnovna škola Vukomerec, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb uz naznaku: „Za natječaj - za radno mjesto spremač/ica“

 

Ravnatelj:

Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 4. 2. 2021. 16:10

Natječaj - učitelj/ica razredne nastave - 2 izvršitelja (m/ž)

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/21-02/02

URBROJ: 251-158-21-01

Zagreb, 03.02.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 9, Zagreb, raspisuje

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave

2 izvršitelja(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj  121/17) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 153/03, 198/03, 138/06, 124/09, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 82/15, 70/19, 47/20) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (NN, broj 42/2018)

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj, a koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja, bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 04.02.2021. do 12.02.2021. godine.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu škole:

Osnovna škola „Vukomerec“ , Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj - za učitelja/icu razredne nastave“.

 

                                                                       Ravnatelj:

                                                                      Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 4. 2. 2021. 16:03

Testiranje - PB

Obavijest učitelj RN u PB

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 19. studenog 2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 9

10 000 ZAGREB

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

1. prosinca  2020. s početkom u 11,00 sati

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

 

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

  :: opširnije :: 


objavio: Amalija Kijuk  datum: 30. 11. 2020. 20:02

Obavijest učitelj RN u PB

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 9. studenog 2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 9

10 000 ZAGREB

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

26. studenog 2020. s početkom u 12,00 sati

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

 

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 20. 11. 2020. 13:52

Natječaj - učitelj/ica RN u PB određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/20-02/08

URBROJ: 251-158-20-01

Zagreb, 19.11.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019) ravnatelj Osnovne škole Vukomerec, Porečka ulica 9,  10 000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u programu produženog boravka

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana raspisivanja natječaja.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja (prebivališta i boravišta), broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 153/03, 198/03, 138/06, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15, 70/19, 47/20) i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (Narodne novine, broj 42/2018).

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.


Natječaj je otvoren od 19.11.2020. do 27.11.2020. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu škole:

Osnovna škola Vukomerec, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj - za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku“.                                                                                        

                                                                  

                                                                       Ravnatelj:

                                                                       Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 19. 11. 2020. 12:49

Obavijest - učitelj/ica prirode i biologije

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 30. listopada 2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici škole Osnovne škole Vukomerec za

zapošljavanje učitelja/ice prirode i biologije

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme                                 

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 9

10 000 ZAGREB

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice prirode i biologije u Osnovnoj školi Vukomerec održat će se dana

13. studenog 2020. s početkom u 12,30 sati

u prostorijama Osnovne škole Vukomerec.

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 9. 11. 2020. 12:44

Natječaj - učitelj/ica RN u PB

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/20-02/07

URBROJ: 251-158-20-01

Zagreb, 09.11.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019) ravnatelj Osnovne škole Vukomerec, Porečka ulica 9,  10 000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u programu produženog boravka

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana raspisivanja natječaja.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja (prebivališta i boravišta), broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 153/03, 198/03, 138/06, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15, 70/19, 47/20) i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (Narodne novine, broj 42/2018).

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.


Natječaj je otvoren od 09.11.2020. do 17.11.2020. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu škole:

Osnovna škola Vukomerec, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj - za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku“.                                                                                        

                                                                  

                                                                      Ravnatelj:

                                                                       Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 9. 11. 2020. 11:17

Obavijest učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja/icu razredne nastave u programu produženog boravka

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razrredne nastave u programu produženog boravka, neodređeno puno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Osnovne škole Vukomerec i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukomerec,  izvješćujemo Vas da nitko nije izabran te će se natječaj ponoviti.

 

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 6. 11. 2020. 14:05

Obavijest pomoćnik/ica u nastavi

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za pomoćnika/icu u nastavi

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto pomoćnika/icu u nastavi, određeno nepuno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Osnovne škole Vukomerec i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukomerec,  izvješćujemo Vas da su odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 05. studenog 2020. godine za radno mjesto izabrane Ivana Atlija, Ivana Ivković i Antonija Glasnović, s obzirom da su postigle najveći broj bodova na testiranju.

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 6. 11. 2020. 14:00

Obavijest njemački jezik

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja/icu njemačkog jezika, neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica njemačkog jezika, neodređeno puno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Osnovne škole Vukomerec i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukomerec,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 05. studenog 2020. godine za radno mjesto izabrana Magdalena Adamčević Čolić, s obzirom da je postigla najveći broj bodova na testiranju.

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!                                                                               

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 6. 11. 2020. 13:56

Obavijest informatika puno

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja/icu informatike, neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike, neodređeno puno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnim stranicama Osnovne škole Vukomerec i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukomerec,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 05. studenog 2020. godine za radno mjesto izabrana Ana Rajić, s obzirom da je postigla najveći broj bodova na testiranju.

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 6. 11. 2020. 13:54

Obavijest informatika nepuno

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja/icu informatike, neodređeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike, neodređeno nepuno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnim stranicama Osnovne škole Vukomerec i oglasnoj ploči Osnovne škole Vukomerec,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 05. studenog 2020. godine za radno mjesto izabrana Nataša Rašić, s obzirom da je postigla najveći broj bodova na testiranju.

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 6. 11. 2020. 13:51

Testiranje za pomoćnika/icu u nastavi

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 20. listopada 2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“

za  radno mjesto pomoćnika/ice u nastavi (m/ž)

1 izvršitelj/ica na 22 sati tjedno,

1 izvršitelj/ica na 27 sati tjedno i

1 izvršitelj/ica na 31 sat tjedno

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 9

10 000 ZAGREB

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto pomoćnika/ice u nastavi u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

04. studenog 2020. s početkom u 13,00 sati

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 30. 10. 2020. 10:37

Natječaj - učitelj/ica prirode i biologije

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/20-02/06

URBROJ: 251-158-20-01

Zagreb, 30.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 18. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019) ravnatelj Osnovne škole Vukomerec, Porečka ulica 9,  10 000 Zagreb raspisuje

 

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice prirode i biologije

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. stavku 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članku 18. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/2019).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana raspisivanja natječaja.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja (prebivališta i boravišta), broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 153/03, 198/03, 138/06, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15, 70/19, 47/20) i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (Narodne novine, broj 42/2018)

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 30.10.2020. do 09.11.2020. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti isključivo poštom na adresu škole:

Osnovna škola „Vukomerec“ , Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj - za učitelja prirode i biologije“.

                                                                                                                               

                                                                       Ravnatelj:

                                                                       Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 30. 10. 2020. 09:49

Testiranje za učitelja/icu njemačkog jezika

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 13. listopada 2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja/ice njemačkog jezika

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme                                  

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 9

10 000 ZAGREB

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

28. listopada 2020. s početkom u 13,00 sati

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 23. 10. 2020. 14:21

Testiranje za učitelja/icu RN u produženom boravku

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 13. listopada 2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 9

10 000 ZAGREB

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

29. listopada 2020. s početkom u 10,30 sati

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 23. 10. 2020. 11:49

Testiranje za učitelja/icu informatike

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaje objavljene 13. listopada 2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja/ice informatike

      1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

      1 izvršitelj(m/ž), nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 9

10 000 ZAGREB

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice informatike u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

29. listopada 2020. s početkom u 13,00 sati

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Intervjuu mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 23. 10. 2020. 11:38

Natječaj - pomoćnik/ica u nastavi

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/20-02/05

URBROJ: 251-158-20-01

Zagreb, 20.10.2020.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)  i članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole „Vukomerec“, ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb raspisuje

N A T J E ČA J

za  radno mjesto pomoćnika/ice u nastavi (m/ž)

3 izvršitelja (m/ž), nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, na određeno vrijeme

 

Broj traženih radnika/radnica: 1 izvršitelj/ica na 22 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica na 27 sati tjedno i 1 izvršitelj/ica na 31 sat tjedno.

Mjesto rada: Osnovna škola „Vukomerec“, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb.

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i imati završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Rad se provodi u nastavnim danima tijekom nastavne godine 2020./2021., a pomoćnik radne zadatke izvršava na temelju uputa ravnatelja škole, stručnih službi škole i učitelja. S izabranim kandidatom Škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine 2020./2021. u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje i ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

           - životopis

           - svjedodžbu/diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

          -  dokaz o državljanstvu

          - dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

         - uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj  121/17) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijave  je  osam dana od dana objave natječaja  u  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola „Vukomerec“ , Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb, s  naznakom  „ za natječaj – pomoćnik/ica u nastavi“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj  82/08 i 69/17).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole.

Kandidati prijavom na natječaj u skladu s važećim propisima koji propisuju područje zaštite osobnih podataka daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu odlučivanja o natječaju i rezultatima natječaja.

Ovaj natječaj objavljen  je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Vukomerec“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 20.10.2020. do 28.10.2020. godine.

                                                                                         Ravnatelj:

                                                                                        Zdravko Dominik, prof.     

                                           

           

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 20. 10. 2020. 13:25

Natječaj učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku - puno radno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/20-02/04

URBROJ: 251-158-20-01

Zagreb, 12.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 9,  10 000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj  121/17) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 153/03, 198/03, 138/06, 124/09, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (NN, broj 42/2018)

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 13.10.2020. do 21.10.2020. godine.
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu škole:

Osnovna škola „Vukomerec“ , Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj za učitelja razredne nastave u produženom boravku– puno radno vrijeme“.                                                                            

                                                              

                                                                       Ravnatelj:

                                                                       Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 13. 10. 2020. 09:44

Natječaj učitelj/ica njemačkog jezika - puno radno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/20-02/03

URBROJ: 251-158-20-01

Zagreb, 12.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 9,  10 000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice njemačkog jezika

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj  121/17) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 153/03, 198/03, 138/06, 124/09, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (NN, broj 42/2018)

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 13.10.2020. do 21.10.2020. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu škole:

Osnovna škola „Vukomerec“ , Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj za učitelja njemačkog jezika – puno radno vrijeme“.

                                                                   

                                                                       Ravnatelj:

                                                                       Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 13. 10. 2020. 09:42

Natječaj učitelj/ica informatike - nepuno radno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/20-02/02

URBROJ: 251-158-20-01

Zagreb, 12.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 9,  10 000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice informatike

1 izvršitelj(m/ž), nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj  121/17) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 153/03, 198/03, 138/06, 124/09, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (NN, broj 42/2018).

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 13.10.2020. do 21.10.2020. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu škole:

Osnovna škola „Vukomerec“ , Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj za učitelja informatike – nepuno radno vrijeme“.                                                                                        

                                                                  

                                                                       Ravnatelj:

                                                                       Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 13. 10. 2020. 09:39

Natječaj učitelj/ica informatike - puno radno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb

 

KLASA: 112-07/20-02/01

URBROJ: 251-158-20-01

Zagreb, 12.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 9,  10 000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice informatike

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj  121/17) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 153/03, 198/03, 138/06, 124/09, 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (NN, broj 42/2018).

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 13.10.2020. do 21.10.2020. godine.
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu škole:

Osnovna škola „Vukomerec“ , Porečka ulica 9, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj za učitelja informatike – puno radno vrijeme“.

                                                         

                                                                       Ravnatelj:

                                                                       Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 13. 10. 2020. 09:30

Obavijest o uputama i preporukama za rad u uvjetima povezanima s COVID 19

Poštovani roditelji,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavili su Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. i Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s covid-19.

Poveznice na oba dokumenta donosimo u nastavku i molimo da ih pažljivo pročitate.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202020-2021%2029.8.2020.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 1. 9. 2020. 14:22

Obavijest za 1. razred školske godine 2020./2021.

Obaviještavaju se roditelji da je popis učenika po razredima objavljen u predvorju škole.

O vremenu dolaska učenika prvi dan nastave 7. rujna 2020. u školu bit ćete obaviješteni do kraja tjedna putem web stranice i na vratima škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 31. 8. 2020. 13:37

Obavijest tajnik škole

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

U Zagrebu,  30. prosinca 2019.

 

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za tajnika/cu Škole

 Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto tajnik/ca škole na neodređeno puno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnim stranicama Osnovne škole „Vukomerec“ i oglasnim pločama Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka 7c, Zagreb,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 23. prosinca 2019. godine za radno mjesto tajnik/ca  izabrana Ivana Županić s obzirom da je postigla najveći broj bodova na testiranju.

 

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

                                                                                                        

 

 

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 30. 12. 2019. 10:47

Testiranje za tajnika škole

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

                                                     OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto tajnika škole u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana 23. prosinca 2019. s početkom u 12,20 sati u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu. Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju). Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas. Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 17. 12. 2019. 10:46

Tajnik/ca

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 7c, 10 000 Zagreb

 

KLASA: 112-07/19-02/09

URBROJ: 251-158-19-01

Zagreb, 09. prosinca 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10 -ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 7c,  10 000 Zagreb raspisuje

 

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje tajnika/ce škole

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., i 68/18.).

 Uz pisanu potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika
 3. dokaz o državljanstvu - preslika
 4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj  121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 153/03., 198/03., 138/06., 124/09., 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (NN, broj 42/2018.)

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 9.12.2019 do 17.12.2019. godine.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na:

Osnovna škola „Vukomerec“, Porečka ulica 7c, 10000 Zagreb

uz naznaku: „Za natječaj“.

 

Ravnatelj:

Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Županić  datum: 9. 12. 2019. 12:18

Obavijest TK

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja tehničke kulture

 

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica tehničke kulture, neodređeno puno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnim stranicama Osnovne škole „Vukomerec“ i oglasnim pločama Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka 7c, Zagreb,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 19. studenog 2019. godine za radno mjesto izabran Hrvoje Mučnjak, obzirom da je postigao najveći broj bodova na testiranju.

 

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

 

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Amalija Kijuk  datum: 27. 11. 2019. 16:58

Obavijest MAT

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja matematike

 

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica matematike, neodređeno nepuno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnim stranicama Osnovne škole „Vukomerec“ i oglasnim pločama Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka 7c, Zagreb,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 08. studenog 2019. godine za radno mjesto izabrana Iva Novosel, obzirom da je postigla najveći broj bodova na testiranju.

 

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

 

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Amalija Kijuk  datum: 27. 11. 2019. 16:56

Testiranje tehnička kultura

 

Testiranje tehnička kultura

 

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 23. listopada 2019. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja/ice tehničke kulture

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

  

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

 

OBAVIJEST

 

Pisano testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

 

15. studenog 2019. s početkom u 8,50

 

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

 

Pitanja kojima se testiraju posebna znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova

radnog mjesta temelje se na sljedećim izvorima:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08,

86/09, 92/10,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14. 7/17. i 68/18.),

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s

teškoćama u razvoju (Narodne novine broj 24/15.),

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i

srednjoj školi (Narodne novine 112/10., 82/19.)

Razgovor (intervju) održat će se za kandidate koji su zadovoljili na pisanom testiranju sukladno članku 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj 15. studenog 2019. u 11,00 sati.

 

Kandidati koji su pozvani na testiranje bit će prethodno obaviješteni e-mailom ili telefonom.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti testiranju.

Nakon provedenog testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju.

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju.

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

  :: opširnije :: 


objavio: Amalija Kijuk  datum: 8. 11. 2019. 13:58

Testiranje matematika

Testiranje matematika

 

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 21. rujna 2019. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja/ice matematike

 

1 izvršitelj(m/ž), nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

 

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

 

OBAVIJEST

 

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice matematike u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

 

7. studenog 2019. s početkom u 10,00 sati

 

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

 

 

 

Sadržaj i način testiranja:

 

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Kandidati koji su pozvani na testiranje bit će prethodno obaviješteni e-mailom ili telefonom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 31. 10. 2019. 12:19

Testiranje tehnička kultura

Testiranje tehnička kultura

 

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 23. rujna 2019. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja/ice tehničke kulture

 

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

 

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

 

OBAVIJEST

 

Pisano testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

 

6. studenog 2019. s početkom u 12,00 sati

 

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

 

Pitanja kojima se testiraju posebna znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova

radnog mjesta temelje se na sljedećim izvorima:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08,

86/09, 92/10,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14. 7/17. i 68/18.),

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s

teškoćama u razvoju (Narodne novine broj 24/15.),

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i

srednjoj školi (Narodne novine 112/10., 82/19.)

Razgovor (intervju) održat će se za kandidate koji su zadovoljili na pisanom testiranju sukladno članku 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj 6. studenog 2019. u 14,00 sati.

 

Kandidati koji su pozvani na testiranje bit će prethodno obaviješteni e-mailom ili telefonom.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti testiranju.

Nakon provedenog testiranja, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju.

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju.

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 31. 10. 2019. 12:15

Natječaj tehnička kultura

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 7c, 10 000 Zagreb

 

KLASA: 112-07/19-02/03

URBROJ: 251-158-19-08

Zagreb, 23. listopada 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 7c,  10 000 Zagreb raspisuje

 

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice tehničke kulture

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

 

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., i 68/18.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.)

 

Uz pisanu potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika

3. dokaz o državljanstvu - preslika

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj  121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 153/03., 198/03., 138/06., 124/09., 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (NN, broj 42/2018.)

 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17 i 68/18.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10., 82/19.)

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog

za testiranje na web stranici OŠ „Vukomerec“.

 

Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 23.10.2019 do 31.10.2019. godine.
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na:

Osnovna škola „Vukomerec“ , Porečka ulica 7c, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj za učitelja tehničke kulture“.

                                                                                          

                                                                

                                                                       Ravnatelj:

 

                                                                       Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 23. 10. 2019. 11:49

Obavijest tehnička kultura

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

U Zagrebu,  22.  listopada 2019.

 

 

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja tehničke kulture

 

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica tehničke kulture, neodređeno puno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnim stranicama Osnovne škole „Vukomerec“ i oglasnim pločama Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka 7c, Zagreb, obavješćujemo Vas da nitko nije izabran od kandidata.

 

Zahvaljujemo na prijavama za posao!

 

                                                                                                  

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 22. 10. 2019. 13:53

Obavijest informatika

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

U Zagrebu,  22.  listopada 2019.

 

 

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja informatike

 

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike, neodređeno nepuno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnim stranicama Osnovne škole „Vukomerec“ i oglasnim pločama Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka 7c, Zagreb,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 21 .listopada 2019. godine za radno mjesto izabran Hrvoje Mučnjak obzirom da je postigao  najveći broj bodova na testiranju.

 

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

 

                                                                                                  

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 22. 10. 2019. 13:48

Obavijest razredna nastava

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

U Zagrebu,  22.  listopada 2019.

 

 

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja razredne nastave

 

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave, određeno puno radno vrijeme (zamjena), a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnim stranicama Osnovne škole „Vukomerec“ i oglasnim pločama Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka 7c, Zagreb,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 21 .listopada 2019. godine za radno mjesto izabrana Mateja Drobec obzirom da je postigla najveći broj bodova na testiranju.

 

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

 

                                                                                                  

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 22. 10. 2019. 13:45

Obavijest rn pb

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

U Zagrebu,  22.  listopada 2019.

 

 

 

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za učitelja razredne nastave u produženom boravku

 

Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku na neodređeno puno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnim stranicama Osnovne škole „Vukomerec“ i oglasnim pločama Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka 7c, Zagreb,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 21 .listopada 2019. godine za radno mjesto izabrana Brankica Ivančić Zoričić obzirom da je postigla najveći broj bodova na testiranju.

 

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

                                                                                                

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 22. 10. 2019. 13:41

Matematika natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 7c, 10 000 Zagreb

 

KLASA: 112-07/19-02/03

URBROJ: 251-158-19-07

Zagreb, 21. listopada 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 7c,  10 000 Zagreb raspisuje

 

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice matematike

1 izvršitelj(m/ž), nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

 

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., i 68/18.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.)

 

Uz pisanu potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika

3. dokaz o državljanstvu - preslika

4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj  121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, br. 153/03., 198/03., 138/06., 124/09., 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podatka i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (NN, broj 42/2018.)

Vrijeme, mjesto i način održavanja testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole, najkasnije 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje testiranja. Svi kandidati s liste kandidata prijavljenih na natječaj bit će pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili telefonom. Svi kandidati dužni su na testiranju sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 21.10.2019. do 29.10.2019. godine.
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na:

Osnovna škola „Vukomerec“ , Porečka ulica 7c, 10 000 Zagreb 

uz naznaku: „Za natječaj za učitelja matematike“.

 

                                                                                          

                                                                     

 

                                                                       Ravnatelj:

 

                                                                       Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 21. 10. 2019. 12:21

Testiranje razredna nastava

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 30. rujna 2019. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave (zamjena)

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

 

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

18. listopada 2019. s početkom u 10,00 sati

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

 

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 10. 10. 2019. 11:57

Testiranje RN u produženom boravku

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 30. rujna 2019. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

18. listopada 2019. s početkom u 10,00 sati

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

 

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 10. 10. 2019. 11:53

Testiranje informatika

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 30. rujna 2019. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja/ice informatike

1 izvršitelj(m/ž), nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja/ice informatike u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

18. listopada 2019. s početkom u 13,10 sati

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

 

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 10. 10. 2019. 11:49

Testiranje tehnička kultura

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 30. rujna 2019. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje učitelja tehničke kulture

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto učitelja tehničke kulture u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

18. listopada 2019. s početkom u 10,00 sati

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

 

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 10. 10. 2019. 11:46

Obavijest kandidatima Tajnik škole

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

U Zagrebu,  4. listopada 2019.

 

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za tajnika/cu Škole

 Vezano za prijavu na natječaj za radno mjesto tajnik/ca škole na neodređeno puno radno vrijeme, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnim stranicama Osnovne škole „Vukomerec“ i oglasnim pločama Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka 7c, Zagreb,  izvješćujemo Vas da je odlukom ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 3.listopada 2019. godine za radno mjesto tajnik/ca  izabrana Tihana Jurec s obzirom da je postigla najveći broj bodova na testiranju.

 

Zahvaljujemo na prijavama za posao te puno sreće u pronalasku posla!

                                                                                                        

 

 

Ravnatelj: Zdravko Dominik, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 4. 10. 2019. 07:59

Natječaj INFO

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 7c, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/19-02/03

URBROJ: 251-158-19-03

Zagreb, 30. rujna 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 7c,  10 000 Zagreb raspisuje

 

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice informatike

1 izvršitelj(m/ž), nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., i 68/18.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.)

  :: opširnije :: 


objavio: Amalija Kijuk  datum: 30. 9. 2019. 07:42

Razredna nastava

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 7c, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/19-02/03

URBROJ: 251-158-19-05

Zagreb, 30. rujna 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 7c,  10 000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J
za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., i 68/18.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.)

  :: opširnije :: 


objavio: Amalija Kijuk  datum: 30. 9. 2019. 07:32

Natječaj PB

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 7c, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-07/19-02/03

URBROJ: 251-158-19-06

Zagreb, 30. rujna 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 7c,  10 000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., i 68/18.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.)

  :: opširnije :: 


objavio: Amalija Kijuk  datum: 30. 9. 2019. 07:29

Natječaj TK

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 7c, 10 000 Zagreb

 

KLASA: 112-07/19-02/03

URBROJ: 251-158-19-04

Zagreb, 30. rujna 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 7c,  10 000 Zagreb raspisuje

 

N A T J E Č A J
   za zapošljavanje učitelja/ice tehničke kulture

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., i 68/18.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN, broj 6/2019.)

  :: opširnije :: 


objavio: Amalija Kijuk  datum: 30. 9. 2019. 07:25

Natječaj ravnatelj

Školski odbor Osnovne škole „Vukomerec“, Zagreb, Porečka 7c  na 28. sjednici održanoj dana 20.09.2019. godine raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ce škole s usvojenim tekstom:

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., i  68/18.- u daljem tekstu: Zakon ) i Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole „Vukomerec“, Zagreb, Porečka 7c raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1.) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

            a) sveučilišni diplomski studij ili

            b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

            c) specijalistički diplomski stručni studij;

            d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz     članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona.

2.)  uvjete propisane člankom 106. Zakona,

3.) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija navedenih pod točkom 1. ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete navedene pod točkom 1. ili ukoliko nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim stječe 240 ECTS bodova, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 07/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja istog
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i dokaz o radnom iskustvu na odgojno - obrazovnim poslovima u školskim ustanovama)
 • da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od dana objave natječaja)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona (odluke o imenovanju ili potvrda školske ustanove)
 • program rada za mandatno razdoblje

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika: - javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, - potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika, - potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika - drugom ispravom.

2. Osnovne digitalne vještine: - javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, - potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti, - potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina - drugom ispravom.

3. Iskustvo rada na projektima: - dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata -osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj: 121/17.) dužna je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem čl. 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužna je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječajna dokumentacija kandidatima se vraća po isteku natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Vukomerec, Zagreb, Porečka 7c, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“ .

Natječaj je objavljen 25.09.2019. u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama škole.

 

KLASA: 112-07/19-02/02

URBROJ: 251-158-19-02

U Zagrebu, 20. rujna 2019. godine

 

                                                        predsjednik Školskog odbora:

                                                                                                                                                                                         Mile Jukić

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 25. 9. 2019. 07:00

Tajnik škole testiranje

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 9. rujna 2019. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici škole Osnovne škole „Vukomerec“ za zapošljavanje tajnika/ce škole

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

 

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

POREČKA 7C

10 000 ZAGREB

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

OBAVIJEST

Testiranje kandidata za radno mjesto tajnika škole u Osnovnoj školi „Vukomerec“ održat će se dana

20. rujna 2019. s početkom u 12,00 sati

u prostorijama Osnovne škole „Vukomerec“.

 

Sadržaj i način testiranja:

Testiranje se sastoji od razgovora (intervjua) s Povjerenstvom. Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti intervjuu.

Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na razgovoru (intervju).

Čelniku tijela Povjerenstvo dostavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervju).

Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.

Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata izjaviti žalbu.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Tihana Jurec  datum: 17. 9. 2019. 13:03

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“

Zagreb, Porečka ulica 7c, 10 000 Zagreb

KLASA: 112-01/19-01/01

URBROJ: 251-144-19-01

Zagreb, 9.rujna 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole „Vukomerec“, Porečka ulica 7c,  10 000 Zagreb raspisuje

 

N A T J E Č A J
za zapošljavanje tajnika/ce škole

1 izvršitelj(m/ž), puno radno vrijeme 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., i 68/18.).

 

Uz pisanu potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika
 3. dokaz o državljanstvu - preslika
 4. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  :: opširnije :: 


objavio: Amalija Kijuk  datum: 9. 9. 2019. 12:05
» Arhiva naših vijesti    
 


KnjižnicaZapošljavanje

Udžbenici


GDPR

e-Dnevnik


TražilicaBrojač posjeta
Ispis statistike od 31. 5. 2010.

Ukupno: 560517

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Raspored zvona

Prije podne:

1. sat 8.00 - 8.45
2. sat 8.50 - 9.35
3. sat 9.45 - 10.30
4. sat 10.40 - 11.25
5. sat 11.30 - 12.15
6. sat 12.20 - 13.05

Poslije podne:

0. sat 13.10 - 13.55
1. sat 14.00 - 14.45
2. sat 14.50 - 15.35
3. sat  15.45 - 16.30
4. sat 16.40 - 17.25
5. sat 17.30 - 18.15
6. sat 18.20 - 19.05

 


Oglasna ploča

Anketa
Koliko vremena dnevno provodim za računalom (prosječno)?
Poveznice

Dokumenti
preskoči na navigaciju